Shot of store Shot of store Shot of store Shot of store Shot of store Shot of store Shot of store Shot of store

Harajuku Chapter Store
4-28-2 Jungumae, Houston Bldg.
Shibuya-Ku Tokyo, Japan
(03) 3479.6432